Informare

Colegiul German Goethe

Consiliul Reprezentativ al Părinților

Stimați părinți!

Cu prioritate vă informăm că, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 1 septembrie 2017, ne-a fost comunicat faptul că, copiii noștri vor avea următorul program:

 • Clasa a V-a și a VIII-a vor învăța de dimineață;

 • Clasele a VI-a și a VII-a vor învăța după masă;

 • Clasele a IX –a și a X-a vor învăța după masă;

 • Clasele a XI-a și a XII- a vor învăța de dimineață;

În privința grădiniței Colegiului, aceasta va funcționa în continuare în sediul din str. Christian Tell;

Clasele pregătitoare 0 vor studia în demisolul sălii de sport a Colegiului, din str. Cihoschi;

În ceea ce privește activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinților în perioada scursă de la ultima adunare generală, vă informăm următoarele:

 1. Demersuri pentru menținerea sediului din str. Christian Tell, conform celor discutate în AG din 30.05.2017

 1. Prin adresa 6988/9.06.2017 am efectuat demersuri către Primăria Sectorului 1 pentru a explica necesitatea menținerii sediului din Ch. Tell;

 2. Am participat și am luat cuvântul la ședințele Consiliului Local din data de 30 mai 2017, 24 iulie 2017 și 31 iulie 2017; în ședința din data de 31 iulie 2017, Consiliul Local a adoptat Hotărârea 219/2017, prin care sediul din Tell este alocat Școlii 11. Detalii pe site-ul http://www.primariasector1.ro/hotarari-consiliu-local-2017.html cât și secțiunea de procese verbale ale ședințelor de consiliu;

 3. În data de 4 august 2017 am solicitat instanței de contencios administrativ suspendarea Hotărârii Consiliului Local 219/31.07.2017 prin care parte din sediul din str. Christian Tell este atribuit Școlii IH Rădulescu ( Școala 11), dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului București, sub nr.30419/3/2017; nu are încă termen de judecată stabilit;

 4. Am formulat o plângere pentru discriminare împotriva Consiliului Local sector 1, în fața Consiliului Național pentru discriminare, Dosar: 387/2017, în care am avut și o primă audiență; plângerea se întemeiază pe faptul că, în cuprinsul Hotărârii 219/2017 sunt menționate doar demersul părinților Școlii 11 și sub nicio formă demersurile noastre, ale părinților din Colegiul Goethe; sunt susținute discriminatoriu interesele copiilor din Școala 11, în detrimentul copiilor noștri;

 5. Am solicitat încă din data de 9.06.2017 doamnei director Costache comunicarea adresei 3149/11.04.2017 prin care a renunțat unilateral la sediul din str. Tell, însă până la acest moment nu am primit răspuns; adresa anterior mentionată a stat la baza luării hotărârii de către Consiliul Local Sector1. Nu cunoaștem conținutul acestei adrese, întrucât nu a fost luată această decizie în cadrul Consiliului de Administrație, însă, AUIPUSP ne-a informat că adresa reprezintă o renunțare la sediul din Tell, din partea școlii. În ședințele Consiliului de Administrație doamna director ne-a informat în mod constant că a făcut demersuri pentru păstrarea sediului din Tell.

 6. Prin adresa 15441/3.08.2017 am solicitat Prefectului Municipiului București să nu avizeze Hotarârea Consiliului Local 219/2017, aceasta având, în opinia noastră, multiple elemente de nelegalitate;

 7. În data de 3.08.2017 am depus la emitentul actului atacat, conform legii, plângere prealabilă împotriva Hotărârii 219/2017, termenul de soluționare de 30 de zile împlinindu-se în data de 2.09.2017, însă până la această dată nu am primit răspuns.

 8. Am solicitat atât Colegiului ( care nu ne-a răspuns) cât și Primăriei Sectorului 1, copie după bugetul aprobat pentru anul 2017. Primăria Sectorului 1 ne-a eliberat copii ale actelor solicitate. In cuprinsul bugetului aprobat, am regăsit sumele necesare pentru continuarea contractului de închiriere pentru sediul din str. Christian Tell, pentru anul școlar 2017-2018, aprobate de Consiliul Local încă din luna martie 2017;

Toate documentele aferente demersurilor precizate anterior precum și răspunsurile comunicate de autorități până în prezent, le găsiți atașat.

 1. În ceea ce privește Consiliul de Administrație al Colegiului

Din data de 8 mai 2017 și până în data de 1 septembrie 2017, nu am mai fost convocați la niciun Consiliu de Adminstrație.

Am aflat în cursul zilei de luni, 28 august 2017 faptul că, în Colegiu s-ar desfășura un Consiliu de Administraței, la care însă nu am fost convocați. Am ajuns în Colegiu iar la apariția unuia dintre părinți, doamna director a precizat că „ suspendă Consiliul de Administrație pentru lipsă cvorum”.

Atașat, regăsiți cererea depusă la registratura Colegiului cu această ocazie.

În data de 1 septembrie 2017 am fost convocați la ședința Consiliului de Administrație, ședință în cadrul căreia nu n-i s-a răspuns la nicio întrebare și nu s-a consemnat nici una din întrebările noastre. Consemnarea fidela a discuțiilor din cadrul Consiliului de administrație a fost intenționat incompletă context în care reprezentanții părinților au dorit să semneze procesul verbal cu obiecțiuni. Acest demers a fost blocat de către directorul colegiului, care ne-a retras documentul. Obiecțiunile noastre, au fost printre altele:

 • Prezența în Consiliul de Administrație aferent anului școlar 2016-2017 a unui membru ales pentru Consiliul de Administrație, aferent anului școlar 2017-2018;

 • propunerea de transparență prin admiterea unor observatori – părinți, la examenele orale de limbă germană ( organizate pentru situațiile de tranferuri elevi din alte școli și angajarea de cadre didactice suplinitori sau necalificați, care doresc să acceadă în Colegiu) .

 • Întrebări referitoare la fundamentarea deciziei de stabilire a unui program de după amiază, pentru gimnaziu; argumentele fundamentării deciziei;

 1. Față de prevederile legale, am identificat elemente de nelegalitate cu privire la examenul de ocupare a poziției de director al Colegiului și cu privire la acțiunile intreprinse de directorul Colegiului, urmare a dobândirii în mod viciat a acestei calități ( pierderea majorității drepturilor câștigate de elevii colegiului – părinți: uniformă, catalog electronic, învățământ de dimineață pentru gimnaziu, sediul din Tell, îndepărtarea din școală a anumitor profesori, etc).

Astfel:

 1. Am formulat un memoriu către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, transmis spre știință și altor instituții.

 2. Am formulat o plângere pentru discriminare și împotriva doamnei director, ce face obiectul aceluiași dosar: 387/2017, conținutul plângerii îl regăsiți atașat;

Din păcate, am observat în toată această perioadă o intensificare a demersurilor doamnei director de a deteriora relația părinților cu școala și cu corpul profesoral, negând numulțumirea noastră generală cu privire la aspectele Tell, catalog electronic, program de după amiază, lipsă profesori vorbitori de germană, etc. și atribuind această nemulțumire doar membrilor din conducerea Consiliului Reprezentativ și ai Asociației de Părinți.

În esență, demersurile întreprinse au avut ca punct de plecare toate observațiile dumneavoastră culese începând cu data de 6 octombrie 2016, sintetizate astfel:

 1. Desființarea catalogului electronic, in mijlocul anului scolar, desi era platit de parinti pentru intregul an;

 2. Renunțarea la sediul din str. Christian Tell, în mod unilateral, fără a exista o consultare cu părinții și fără a avea o hotărâre a Consiliului de Administrație, astfel cum solicită legea;

 3. Învățământ de după masă pentru clasele gimnaziale;

 4. Renunțarea la uniforma școlară;

 5. Desființarea specializării de științele naturii, acreditată în anul 2015 și discriminarea indirectă a elevilor aparținând minorității germane, care nu au un alt colegiu în care să studieze această specializare în limba maternă;

 6. Anularea opționalului de spaniolă la clasele de filologie;

 7. Renunțarea la un număr de ore de franceză, punându-se în pericol acordul bilateral româno-german;

 8. Plecarea, prin demisie, a majorității personalului auxiliar și a multor cadre didactice valoroase;

 9. Renunțarea la revista în limba germană a Colegiului;

 10. Anularea programului de primire a practicanților din Germania;

 11. Neacordarea premiilor absolvenților claselor a XII-a;

 12. Neparticiparea la evenimente importante din viața școlii: banchetele elevilor din clasele a VIII- a și a XII-a, Balul Părinților, Ultimul clopoțel, Adunările Generale ale Comitetului Reprezentativ al Părinților;

 13. Îndepărtarea reprezentantului părinților de la festivitatea de premiere organizată de clasele speciale, la care reprezentantul părinților a fost invitat de partea germană;

 14. Distrugerea spațiului școlii creat de elevi:, picturi realizate de elevii școlii într-un program de 5 ani;

 15. Perfecționarea cadrelor didactice la un hotel de cinci stele în timpul orelor de curs;

 16. suprapopularea Colegiului;

 17. alocarea unui spațiu impropriu pentru elevii claselor 0;

 18. Aducerea de cadre didactice nevorbitoare de limbă germană, acțiune care aduce atingere dreptului la învățământ în limba minorității;

În măsura în care vom obține alte documente sau informații, vă vom ține la curent.

Sperăm ca prin demersurile efectuate, perioada următoare să ne aducă soluții pentru provocările enunțate.

Horia Enciu,

Angelica Bodnar,

Nicoleta Tiloiu,